Woonconnect SPARK

SPARK is mede-ondertekenaar van de citydeal ‘digitalisering woningvoorraad’. Centrale rol in die digitalisering vormt woonconnect. Woonconnect is een initiatief van De Twee Snoeken, de gemeenten Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Helmond, de provincie Noord-Brabant, Woonconnect BV, stichting BIM-loket, stichting SPARK campus, TU Eindhoven en de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.. De City Deal beoogt realisatie van grootschalige digitalisering van woningen om kosteneffectieve ontwikkeling van innovatieve woon- en zorgdiensten mogelijk te maken. Woonconnect ambieert niet alleen de Brabantse woningen te digitaliseren, maar uiteindelijk de hele voorraad aan te pakken en zo bewoners regie over besparing en verduurzaming te geven